Андрущенко Олена Анатоліївна
Андрущенко Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Андрущенко – доктор філологічних наук, професор.

Народилася у м. Харкові. У 1987 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди та отримала диплом з відзнакою. З серпня 1987 р. – викладач кафедри російської літератури, у 1989 – 1991 р. навчалася в аспірантурі при цій же кафедрі і в 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Театр Д.І. Фонвізіна в культурному житті Россії першої половини XIX століття», у 1992 р. отримала звання доцента. У 1995 – 1998 р. навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. У 1998 р. захистила докторську дисертацію «Театр Д.С. Мережковського в контексті ідейно-художніх шукань кінця XIX – початку XX ст.». У 2002 р. присвоєно звання професора. З 2010 р – завідувач кафедри російської та світової літератури, з 2013 р. – проректор з науки, з 2015 р. – Перший проректор університету.

Головні напрями наукових інтересів О.А. Андрущенко: текстологія; драматургія Срібного століття; релігійно-філософський рух кінця XIX – початку XX ст. і культурний контекст доби; життя та творчість Д.С. Мережковського.

О.А. Андрущенко – авторка більше, ніж 100 наукових одноосібних праць, публікується в Україні, Польщі, Швейцарії, Словенії, Росії. Серед основних робіт:

монографії: «Мережковский неизвестный. Книга о Мережковском-драматурге» (Х.: Крок, 1997); «Властелин чужого»: текстология и проблемы поэтики Д.С. Мережковского (М.: Водолей, 2012); 

академічні видання: Д.С. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский (Серія «Литературные памятники») (Супровод. ст., уклад., прим., покаж. імен). М.: Наука, 2000); Мережковский Д.С. Тайна Трех: Египет и Вавилон (Супровод. ст., уклад., прим., покаж. імен). М.: ЭКСМО-Пресс, 2005 (Серія «Антология мудрости»); Мережковский Д.С. Тайна Запада: Атлантида – Европа. (Супровод. ст., уклад., прим., покаж. імен). М.: Эксмо, 2007 (Серія «Антология мудрости»); Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. (Вступ. ст., уклад., прим., покаж. імен). СПб.: Наука, 2007. (Серія «Литературные памятники»); Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный. (Супровод. ст., уклад., прим., покаж. імен). М.: Эксмо, 2007 (Cерія «Антология мысли»). Ч. Ветринский. Тарас Григорьевич Шевченко. Очерк жизни и деятельности. Вид. упорядкувала О.А. Андрущенко. К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2012 та інш.;

наукові розвідки: Достоевский и Мережковский (по архивным находкам) // XII Symposium international Dostoїevski. 1 – 5 septembre 2004. Université de Genève Uni-Bastions, 2004. P. 86–87; Функция текста-посредника при переводе произведений Н.В. Гоголя на персидский язык // Десятые гоголевские чтения. Мат. докладов и сообщений Десятой Международной научной конференции. М.: КДУ, 2010. С. 23–29; О некоторых итогах текстологического изучения произведений Д.С.Мережковского // Trends and tendencies in modern philology. Koper, 2013. С. 141–152; Про особливості перекладів деяких віршів Т.Г. Шевченка російською мовою // Література в контексті культури. Зб. наукових праць. Вип. 24 (1). Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. С. 3–7; Щербина Микола Федорович // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Гол. редколегії М.Г. Жулинський. К., 2015. Т. 6 С. 1018; Чешихін-Вєтринський Василь Євграфович // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Гол. редколегії М.Г. Жулинський. К., 2015. Т. 6. С. 764–765; Форш Ольга Дмитрівна // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Гол. редколегії М.Г. Жулинський. К., 2015. Т. 6. С. 548–549; Стасов Володимир Васильович // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Гол. редколегії М.Г. Жулинський. К., 2015. Т. 5. С. 940–941; Соловйов Сергій Михайлович // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Гол. редколегії М.Г. Жулинський. – К., 2015. Т. 5. С. 889–890; Пушкарьов Микола Лукич // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Гол. редколегії М.Г. Жулинський. К., 2015. Т. 5. С. 395–396 та інш.

О.А. Андрущенко – голова Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.01.01. – українська література; 10.01.02 – російська література у ХНПУ імені Г.С. Сковороди та член Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій у ДНУ імені Олеся Гончара.

Підготувала 3 доктори і 35 кандидатів філологічних наук.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (1996 – 1998). Переможець конкурсу «Вища освіта Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (2000 р.) і у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2008 р.). Відзначена знаком «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди; «К.Д. Ушинський» НАПН України (2014); «Відмінник освіти» МОН України (2014).

Окремі посилання:

Енциклопедія сучасної України. Київ, 2001. – Т.1. – С. 513; Экслибрис. Приложение к газете «Независимая газета». – 2000. – 21. 08; Е. Полякова. Точка между началом и концом. Е. Андрущенко. «Мережковский неизвестный» // Культура. – 1998. – 9-15 июля. № 25. – С. 6; В. Кантор. Д.С. Мережковский. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы // Вопросы литературы. – 2009. – №  6; А. Холиков. Основные научные работы о Д.С. Мережковском: материалы к библиографии // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Филология. – 2011. – III:2 (24). – Май-июнь. – С. 109, 112, 116 – 118; А. Холиков. Исследовательские возможности текстологии: случай Д. Мережковского // Вопросы литературы. – 2013. – Июль – август. – С. 40 – 74.