Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра

 

За спеціальністю: 014. Середня освіта. Мова та література (російська) кафедра забезпечує на факультеті славістики викладання таких дисциплін:

 1. Вступ до літературознавства;
 2. Фольклор народів світу;
 3. Шкільний курс літератури та методика його викладання;
 4. Історія російської літератури;
 5. Історія світової літератури;
 6. Польська література;
 7. Дитяча література.

На факультеті іноземної філології кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. Історія світової літератури;
 2. Англійська література;
 3. Французька література;
 4. Німецька література;
 5. Італійська література;
 6. Іспанська література;
 7. Китайська література;
 8. Японська література;
 1. Турецька література;
 2. Єврейська література;
 3. Перська література.

 

7.2. Анотація навчальних курсів

ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Мета: закладення основ фахової літературознавчої підготовки, ознайомлення з найважливішими теоретико-літературними поняттями, що становлять підґрунтя науки про літературу, засвоєння базових знань про загальні якості художньої літератури як особливої форми суспільної свідомості та особливого виду мистецтва; усвідомлення ідейно-художньої своєрідності та функції літератури, основних закономірностей її історичного розвитку, організації літературно-художнього твору; формування навичок наукового аналізу літературних творів різних жанрів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

особливості художньої літератури як форми суспільної свідомості та виду мистецтва; закономірності літературного розвитку та найважливіші складові літературного процесу; основні теоретико-літературні поняття; структуру художнього твору; види художніх образів та засоби їх створення; особливості мови художнього твору; основні методи дослідження літератури.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: розуміти та оцінювати твори художньої літератури; володіти основними теоретичними поняттями; розрізняти літературні роди, види та жанри; конспектувати лекційний матеріал; самостійно опрацьовувати літературознавчі та критичні джерела; аналізувати літературні твори різних жанрів; застосовувати знання, отримані в ході вивчення навчальної дисципліни, під час вивчення дисциплін історико-літературної спрямованості та  під час активної педагогічної практики в середній школі.

 

ФОЛЬКЛОР НАРОДІВ СВІТУ

Мета: формування у студентів уявлень про усну народну творчість як один з різновидів народного мистецтва та основу писемної літератури, про специфічні особливості фольклору та закономірності його розвитку; про систему фольклорних жанрів, ознайомлення зі специфікою фольклору як виду народного мистецтва.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості фольклору як виду народного мистецтва; закономірності фольклорного розвитку та основні етапи його формування та їх особливості; систему фольклорних жанрів та їхню специфіку; персоналії видатних фольклористів та найбільш відомі фольклористичні праці.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: характеризувати фольклор як особливий вид народного мистецтва та його загальні особливості; характеризувати особливості кожного з основних типів світового фольклору; вирізняти загально фольклорні та специфічні жанри; визначати приналежність фольклорного твору до певного жанрового різновиду; аналізувати фольклорні твори різної жанрової природи; конспектувати наукові статті фольклористичної спрямованості; використовувати набуті у ході вивчення дисципліни знання у практичній роботі.

 

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мета: відтворення складної картини літературного життя від давньої до новітньої доби розвитку російської літератури; висвітлення історії російської літератури з урахуванням новітніх досягнень теорії літератури; визначення місця російської літературі у світовому літературному процесі.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основний перелік міфологічних поглядів, притаманних літературі Давньої Русі, так і подальшому літературного процесу; специфіку давньоруської літератури, літератури XVIII ст., початку XIX ст., другої половини XIX ст., «Срібного століття», радянської доби; російського Зарубіжжя та сучасного її стану, виходячи з особливостей історії та культури Росії різних періодів її розвитку;

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: свідомо сприймати лекційний матеріал, поглиблювати його у процесі самостійної роботи та практичної діяльності; читати та конспектувати необхідну наукову та критичну літературу; формувати індивідуальне відношення до тексту.

 

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мета: опанування сучасними студентами вершинних надбань мистецтва слова, формування у них естетичного смаку, високої читацької культури, усвідомлення ними місця тієї чи іншої національної літератури у світовому історико-літературному процесі. Дати характеристику літературних епох в їх хронологічній послідовності (від античних часів до сучасного періоду), тобто характеристику основних літературних течій, напрямків, шкіл літературного періоду, найвидатніших поетів, письменників, драматургів (знайомство с основними фактами їх життя, динамікою їх творчості, здійснення ідейно-художнього аналізу окремих, найбільш значущих творів); засвоєння методики та практики викладання історії світової літератури у середній школі.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: зміст основних біблійних сюжетів та основних циклів давньогрецьких міфів; специфіку античної літератури, літератури доби Середньовіччя та Відродження, літератури XVII–XVIII ст., літератури XIX ст., літератури ХХ ст.; основні літературознавчі поняття, терміни, визначення, які використовуються в ході аналізу ідейно-художнього твору, творчості письменника, літературної доби, літературному процесі.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: конспектувати лекційний матеріал; самостійно опрацьовувати літературознавчі та критичні джерела; аналізувати художні твори у цілісній єдності їх змісту та форми; застосовувати знання, отримані в ході учбового процесу, під час активної педагогічної практики в середній школі.

 

ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: формування у студентів уявлень про турецьку літературу, починаючи з її витоків до сьогодення, про її специфічні особливості та закономірності розвитку; про систему жанрів тюркського та турецького фольклору та турецької писемної літератури; ознайомлення з розвитком турецької літератури як цілісним процесом, що зберігає єдність в багатьох художніх системах письменників різних епох.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості розвитку та основні жанри тюркського та турецького фольклору; соціально-економічні та політичні процеси, що вплинули на становлення та розвиток турецької літератури; риси її національної своєрідності та специфічні особливості,закономірності розвитку; основні літературні твори різних епох; життєвий та творчий шлях найбільш визначних представників турецької літератури; персоналії найвидатніших тюркологів та туркологів та їх основні роботи.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: характеризувати особливості розвитку турецької літератури; аналізувати фольклорні та літературні твори різної жанрової природи з точки зору поетики та ідейно-тематичного змісту; розглядати художній твір в загальнолітературному та культурному контексті епохи; характеризувати життєвий та творчий шлях найбільш визначних представників турецької літератури різних епох, своєрідність їхнього індивідуального стилю, тощо; характеризувати соціально-економічні та політичні процеси, що вплинули на становлення та розвиток турецької літератури; конспектувати наукові статті літературознавчої спрямованості.

 

КИТАЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: залучення студентів факультету іноземної філології до найвищих досягнень китайської літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури; формування у студентів уявлення про китайську літературу як мистецтво слова, важливу складову  системи мистецтв і духовної культури як народу Китаю, так і всього людства.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основну літературознавчу термінологію, що відображає своєрідність метрики китайської поезії, жанрових форм  прози та драматургії; витоки та форми взаємодії та взаємозбагачення китайської літератури з європейськими, у тому числі російською та українською літературами на протязі їх історичного розвитку; естетичне, загальнолюдське та конкретно-історичне значення художніх творів, створених завдяки творчим зусиллям багатьох поколінь митців слова в історії літератури країни, мова якої вивчається.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: виділяти     ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції вивчає мого твору; виділяти у тексті ідейно-художню роль образотворчо-виразних засобів мови; характеризувати героя твору з урахуванням проблемного питання, формульованого викладачем; зіставляти різні точки зору на вивчає мий твір в літературно-критичних джерелах та на їх основі самостійно формулювати та доводити власну точку зору.

 ПЕРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: залучення студентів факультету іноземної філології до найвищих досягнень фарсіязичної літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей; формування у студентів уявлення про перську літературу як мистецтво слова, важливу складову  системи мистецтв і духовної культури як перського народу, так і всього людства.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основну літературознавчу термінологію, що відображає своєрідність метрики поезії країни, мова якої вивчається, жанрових форм прози та драматургії; основні течії та літературні напрямки в розвитку країни, мова якої вивчається, з давнини до сучасності; тексти, рекомендовані для вивчення напам’ять; критичних джерелах; естетичне, загальнолюдське та конкретно-історичне значення художніх творів, створених завдяки творчим зусиллям багатьох поколінь митців слова в історії літератури країни, мова якої вивчається.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: виділяти ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції вивчає мого твору; виразно читати художні твори різних жанрів; переказувати усно та письмово епічні твори та уривки з них; зіставляти різні точки зору на вивчає мий твір в літературно-критичних джерелах та на їх основі самостійно формулювати та доводити власну точку зору.

ЯПОНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: залучення студентів факультету іноземної філології до найвищих досягнень японської літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури; формування у студентів уявлення про японську літературу як мистецтво слова, важливу складову  системи мистецтв і духовної культури як народу Японії, так і всього людства. Засвоювати духовний потенціал художньої літератури та культури народу Японії від давнини до сучасності, реалізувати його у власному житті, прищеплювати вишуканий естетичний смак.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

основну літературознавчу термінологію, що відображає своєрідність метрики японської поезії, жанрових форм прози та драматургії; основні течії та літературні напрямки в розвитку літератури Японії з давнини до сучасності; оцінку вивчених творів у літературно-критичних джерелах; естетичне, загальнолюдське та конкретно-історичне значення художніх творів, створених завдяки творчим зусиллям багатьох поколінь митців слова в історії літератури Японії.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

виділяти   ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції вивчає мого твору; виділяти у тексті ідейно-художню роль образотворчо-виразних засобів мови; характеризувати героя твору з урахуванням проблемного питання, сформульованого викладачем; виконувати доклад (реферат) на літературну тему за кількома джерелами; зіставляти рецензії на прочитані художні твори та літературно-критичні матеріали, та також твори суміжних мистецтв, пов’язаних з курсом історії літератури Японії; зіставляти різні точки зору на вивчає мий твір в літературно-критичних джерелах та на їх основі самостійно формулювати та доводити власну точку зору.

 

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: залучення студентів факультету іноземної філології до найвищих досягнень англійської літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури; вивчення творів англійської літератури, які є взірцями національної літератури та увійшли до скарбниці світової культури – від поеми «Беовульф», творчості В. Шекспіра, Д. Дефо, Дж. Свіфта до А. Мердок, Дж. Фаулза та інших письменників; формування у студентів уявлення про англійську літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як народу Англії, так і всього людства; надання оптимального обсягу літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, допомога у сприйнятті головних закономірностей перебігу літературного процесу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основну літературознавчу термінологію, що відображає своєрідність розвитку англійської літератури, її родів та видів – поезії, прози, драматургії та їх жанрових форм;  сукупність релігійних, соціально-політичних та економічних факторів, які в різні епохи впливали на своєрідність історико-літературного процесу Англії;  витоки та форми взаємодії та взаємозбагачення літератури Англії з європейськими літературами на протязі їх історичного розвитку;  найбільш важливі біографічні відомості про англійських письменників різних епох; сюжет, особливості композиції та системи образів вивчених творів;  тексти, рекомендовані для вивчення напам'ять;  головні особливості індивідуального стилю письменників; оцінку вивчених творів у критичних джерелах.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: виділяти ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції твору, що вивчається;  аналізувати художні засоби; характеризувати героя твору з урахуванням проблемного питання; виразно читати художні твори різних жанрів;  усно та на письмі переказувати епічні твори та уривки з них; давати усно або на письмі відгук про самостійно прочитаний твір; користуватися довідковою літературою;  писати реферат за кількома джерелами; зіставляти рецензії на прочитані твори, на літературно-критичні матеріали;  зіставляти різні точки зору науковців на твір, що вивчається, і формулювати та аргументувати власній погляд.

 

ІТАЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: залучення студентів факультету іноземної філології до найвищих досягнень італійської літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури; вивчення творів італійської літератури, які є взірцями національної літератури та увійшли до скарбниці світової культури – від творів Данте, Петрарки, Дж. Боккаччо, К. Гольдоні, К. Гоцці до У. Еко та інших письменників; формування у студентів уявлення про італійську літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як народу Італії, так і всього людства; надання оптимального обсягу літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, допомога у сприйнятті головних закономірностей перебігу літературного процесу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основну літературознавчу термінологію, що відображає своєрідність розвитку італійської літератури, її родів та видів – поезії, прози, драматургії та їх жанрових форм; сукупність релігійних, соціально-політичних та економічних факторів, які в різні епохи впливали на своєрідність історико-літературного процесу Італії;  витоки та форми взаємодії та взаємозбагачення літератури Італії з європейськими літературами на протязі їх історичного розвитку; найбільш важливі біографічні відомості про італійських письменників різних епох; сюжет, особливості композиції та системи образів вивчених творів; тексти, рекомендовані для вивчення напам'ять.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: виділяти ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції твору, що вивчається; аналізувати художні засоби; характеризувати героя твору з урахуванням проблемного питання; виразно читати художні твори різних жанрів; усно та на письмі переказувати епічні твори та уривки з них; давати усно або на письмі відгук про самостійно прочитаний твір; користуватися  довідковою літературою.

 

ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: залучення студентів факультету іноземної філології до найвищих досягнень іспанської літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури; вивчення творів італійської літератури, які є взірцями національної літератури та увійшли до скарбниці світової культури – від «Пісні про Сіда», «Дон Кіхота» М. Сервантеса до Унамуно, Г. Лорки та інших письменників; формування у студентів уявлення про іспанську літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як народу Іспанії, так і всього людства; надання оптимального обсягу літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, допомога у сприйнятті головних закономірностей перебігу літературного процесу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основну літературознавчу термінологію, що відображає своєрідність розвитку іспанської літератури, її родів та видів - поезії, прози, драматургії та їх жанрових форм; сукупність релігійних, соціально-політичних та економічних факторів, які в різні епохи впливали на своєрідність історико-літературного процесу Іспанії; витоки та форми взаємодії та взаємозбагачення літератури Іспанії з європейськими літературами на протязі їх історичного розвитку; найбільш важливі біографічні відомості про іспанських письменників різних епох; сюжет, особливості композиції та системи образів вивчених творів; тексти, рекомендовані для вивчення напам'ять.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: виділяти ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції твору, що вивчається; аналізувати художні засоби; характеризувати героя твору з урахуванням проблемного питання; виразно читати художні твори різних жанрів; усно та на письмі переказувати епічні твори та уривки з них; давати усно або на письмі відгук про самостійно прочитаний твір; зіставляти рецензії на прочитані твори, на літературно-критичні матеріали.

 

ЄВРЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: опанування сучасними студентами вершинних надбань мистецтва слова, формування у них естетичного смаку, високої читацької культури, усвідомлення ними місця тієї чи іншої національної літератури у світовому історико-літературному процесі; характеристика літературних епох в їх хронологічній послідовності (від давніх часів до сучасного періоду), тобто характеристика основних літературних течій, напрямків, шкіл літературного періоду, найвидатніших поетів, письменників, драматургів (знайомство с основними фактами їх життя, динамікою їх творчості, здійснення ідейно-художнього аналізу окремих, найбільш значущих творів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: зміст основних іудейських міфів, специфіку давньоєврейської літератури, літератури доби Середньовіччя та Відродження, літератури XVI–XVIII ст., літератури XIX - ХХ ст.; основні літературознавчі поняття, терміни, визначення, які використовуються в ході аналізу ідейно-художнього твору, творчості письменника, літературної доби, літературному процесі.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: конспектувати лекційний матеріал; самостійно опрацьовувати літературознавчі та критичні джерела; аналізувати художні твори у цілісній єдності їх змісту та форми; застосовувати знання, отримані в ході учбового процесу, під час активної педагогічної практики в середній школі.

 

НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: формувати у студентів уявлення про німецьку літературу, починаючи з її витоків, до сьогодення, розглянути німецьку літературу в широкому контексті світової літератури як цілісний історико-літературний процес, як поступальний рух художньої думки в зображенні людини і навколишньої дійсності. Ознайомити студентів з німецькою літературою та основними літературними жанрами з їх специфікою, національною своєрідністю німецької літератури на різних етапах її розвитку, основними соціально-економічними та політичними процесами, що вплинули на розвиток німецької літератури; сучасним станом літературного процесу Німеччини; творчістю найбільш визначних представників німецької літератури різних епох з точки зору жанрової специфіки, поетики, ідейно-тематичного змісту, місця в загальнолітературному та культурному контексті епохи; становленням та розвитком жанрової системи німецької літератури; трудами найвидатніших літературознавців.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості німецької середньовічної літератури, особливості її розвитку та основні жанри; соціально-економічні та політичні процеси, що вплинули на становлення та розвиток німецької літератури Відродження; відображення трагічних років німецької історії XVII століття й закономірності розвитку літератури цього періоду; специфічні особливості німецької літератури епохи Просвітництва; особливості становлення та основні етапи розвитку провідних жанрів німецької літератури ХІХ – ХХ століть; основні літературні твори різних епох; життєвий та творчий шлях найбільш визначних представників німецької літератури різних епох;  особливості сучасного літературного процесу Німеччини; персоналії найвидатніших літературознавців, що зробили вагомий внесок  у вивчення німецької літератури та їх основні роботи.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: характеризувати особливості німецького героїчного епосу; аналізувати літературні твори різної жанрової природи з точки зору поетики та ідейно-тематичного змісту; розглядати художній твір в загальнолітературному та культурному контексті епохи; характеризувати життєвий та творчий шлях найбільш визначних представників німецької літератури різних епох, своєрідність їхнього індивідуального стилю, тощо; проводити паралелі між творами письменників, що належать до єдиного літературного напрямку, між творами однієї жанрової природи; характеризувати соціально-економічні та політичні процеси, що вплинули на становлення та розвиток німецької літератури.

 

ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мета: формувати у студентів уявлення про французьку літературу, починаючи з її витоків, до сьогодення, розглянути французьку літературу в широкому контексті світової літератури як цілісний історико-літературний процес, як поступальний рух художньої думки в зображенні людини і навколишньої дійсності. Розкрити основні особливості французької літератури, що принципово відрізняють її від інших європейських літератур. Ознайомити студентів з французькою літературою та основними літературними жанрами з їх специфікою, національною своєрідністю французької літератури на різних етапах її розвитку, основними соціально-економічними та політичними процесами, що вплинули на розвиток французької літератури; сучасним станом літературного процесу Франції; творчістю найбільш визначних представників французької літератури різних епох з точки зору жанрової специфіки, поетики, ідейно-тематичного змісту, місця в загальнолітературному та культурному контексті епохи; становленням та розвитком жанрової системи французької літератури; трудами найвидатніших літературознавців.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості французької середньовічної літератури, особливості її розвитку та основні жанри; соціально-економічні та політичні процеси, що вплинули на становлення та розвиток французької літератури Відродження; специфічні особливості французької літератури епохи Просвітництва; особливості становлення та основні етапи розвитку провідних жанрів французької літератури ХІХ – ХХ століть; основні літературні твори різних епох; життєвий та творчий шлях найбільш визначних представників французької літератури різних епох; особливості сучасного літературного процесу Франції; персоналії найвидатніших літературознавців, що зробили вагомий внесок  у вивчення французької літератури та їх основні роботи.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: характеризувати особливості французького героїчного епосу; аналізувати літературні твори різної жанрової природи з точки зору поетики та ідейно-тематичного змісту; розглядати художній твір в загальнолітературному та культурному контексті епохи; характеризувати життєвий та творчий шлях найбільш визначних представників французької літератури різних епох, своєрідність їхнього індивідуального стилю, тощо; проводити паралелі між творами письменників, що належать до єдиного літературного напрямку, між творами однієї жанрової природи; характеризувати соціально-економічні та політичні процеси, що вплинули на становлення та розвиток французької літератури.

 

ШКІЛЬНИЙ КУРС ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ

Мета: забезпечити необхідну теоретичну та методичну підготовку у галузі викладання шкільного курсу літератури, що сприятиме формуванню методичного мислення, засвоєнню методики як науки, та стане умовою для майбутньої плідною педагогічної діяльності; підготовка студентів до успішного проходження активної педагогічної практики; підготовка студентів до роботи у школах різних типів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття про методику викладання літератури як науку; поняття про літературу як навчальний предмет; поняття про урок як основну форму навчання; здійснення позакласної роботи з літератури.                                                                           

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: аналізувати навчальну програму, підручники та інші компоненти навчально-методичного комплексу з точки зору їх змісту та відповідності до вимог основних принципів методики та дидактики; планувати роботу з літератури, розробляти уроки різних типів, здійснювати контроль за діяльністю учнів, перевіряти та оцінювати їх знання, вміння та навички; самостійно засвоювати навчально-методичну літературу, досвід вчителів та застосовувати на практиці досягнення сучасної школи.

 

 

7.3. Навчально-методичне забезпечення

         На кафедрі розроблені з кожної дисципліни науково-методичні комплекси, які визначають вимоги і зміст підготовки фахівців з того чи іншого курсу світової літератури та курсу методики викладання світової літератури в середній школі. Ці комплекси складаються із робочих програм конкретного курсу, планів семінарських занять і рекомендованої наукової та методичної літератури до них, переліку питань до іспитів і заліків, списку наукової літератури до курсу, екзаменаційних білетів, програм педагогічної практики, тематики курсових і дипломних робіт (якщо такі передбачені індивідуальним планом викладача), контрольних завдань, тестів, тем, що  виносяться на самостійне опрацювання студента,  друкованих текстів лекцій. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців передбачає також наявність відповідних підручників із світової літератури – зарубіжної літератури (західноєвропейської) і російської як складової частини світової літератури. Є в наявності  нові навчальні посібники, які відповідають сучасним вимогам.

З урахуванням сучасних вимог викладачами кафедри доц. М.М. Журенко та проф. І.В.Разуменко у 2016 р. надруковані методичні рекомендації «В помощь студенту-филологу. Организация самостоятельной работы студентов при изучении истории русской литературы ХІХ века» на російській та українській мовах.  У цих рекомендаціях стисло характеризуються основні періоди розвитку літератури у ХІХ столітті, творчість видатних письменників, даються питання для самостійної роботи, списки новітньої наукової літератури до розділів, визначені сучасні вимоги до курсової і дипломної роботи, дані рекомендації щодо вибору теми дипломного твору, підбору матеріалу, роботи над першоджерелами, оформленню довідкового апарату, рекомендовані науково-бібліографічні посібники, довідники, що можуть стати у нагоді дипломнику.

         Кафедра у науково-методичному забезпеченні підготовки фахівців велику увагу приділяє авторським текстам лекцій. З усіх без винятку дисциплін такі тексти підготовлені. Усі вони занесені на комп’ютерні диски, і студенти мають змогу з ними ознайомитись. Також студенти можуть користуватися електронними варіантами підручників, посібників та монографій, які є в наявності на кафедрі.

 

7.4. Інформаційне забезпечення

                Студенти, що навчаються на факультеті, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою. Вони можуть користуватися бібліотекою університету, загальний фонд якої становить 763130 примірників; кабінетом літератури, що працює при кафедрі і налічує понад 20 000 примірників зі світової літератури (художні тексти, літературно-критичні праці, матеріали з літературознавства та теорії літератури, довідкова література та ін.). Студенти факультету можуть відвідувати читальні зали (7 читальних залів, 332 посадкових місця),  користуватися електронними варіантами підручників, посібників та монографій з багатьох дисциплін, які викладаються кафедрою. Науково-методичні комплекси з усіх дисциплін занесені на електронні носії.

        

8. Підготовка студентів за освітнім рівнем «магістр»

 

8.1. Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра

При підготовці студентів за освітнім рівнем «Магістр» кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Теорія літератури»; «Російська література новітнього часу», «Нові художні тенденції та літературні процеси», «Світова  література  новітнього часу», «Методика викладання літературознавчих дисциплін», «Теорія і практика аналізу художнього тексту (за вибором студента)», «Нові художні тенденції та літературні процеси (за вибором студента)», «Література, історія, сучасність (за вибором студента)».

 

8.2. Анотація навчальних курсів

 

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Мета: дати уявлення про структуру та основні методологічні напрямки сучасного літературознавства.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основи вчення про сутність літератури; способи буття окремого художнього твору; кращі досягнення сучасного літературознавства; основи методології та методики літературознавчого аналізу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: володіти основними теоретико-літературними термінами; визначати відмінні риси окремих літературних течій і напрямів; використовувати різні методи аналізу літературного тексту.

 

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Мета: формування у студентів уявлення про російський літературний процес новітнього часу, його найбільш суттєві явища, основні напрями та жанри, творчість найбільш видатних митців, розуміння діалектичного зв’язку мистецтва слова та дійсності; сприяння розвитку у студентів естетичного смаку.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні тенденції сучасного російського літературно-художнього процесу; особливості літературного процесу періоду «хрущовської відлиги», горбачовської «перебудови», 90-х років та сучасності; історію розвитку, особливості та основних представників російського постмодернізму; смислове наповнення терміну «постреалізм» та дискусійний характер його теоретичного обґрунтування; основні жанри та основних представників сучасної масової літератури; найновітніші тенденції літературного розвитку початку ХХІ століття; імена найвідоміших сучасних літературних критиків та їх роботи.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: характеризувати основні тенденції російського літературно-художнього процесу, починаючи з «хрущовської відлиги» до сучасності; найновітніші тенденції літературного розвитку початку ХХІ століття; характеризувати основні літературні напрямки сучасності (реалізм, постмодернізм, постреалізм); аналізувати літературні твори різних літературних напрямків та жанрів; конспектувати лекційний матеріал; самостійно опрацьовувати літературознавчі та критичні джерела; застосовувати знання, отримані в ході вивчення навчальної дисципліни, в практичній роботі за фахом.

 

НОВІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Мета: формування у студентів уявлення про літературний процес новітнього часу, його найбільш видатні явища, основні напрями та жанри, творчість найбільш видатних митців, розуміння діалектичного зв’язку мистецтва слова та дійсності; сприяння розвитку у студентів естетичного смаку; ознайомлення студентів зі світовим літературним процесом новітнього часу, його основними особливостями, найбільш значними явищами та персоналіями, розвитком основних жанрів; розвиток навичок самостійного літературознавчого аналізу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні напрями та жанри сучасної літератури, їх теоретичне визначення; основні етапи творчого шляху письменника; зміст твору; історію його створення; основні шляхи реалізації авторської позиції у творі; художні засоби; основні теоретичні і літературно-практичні праці новітнього періоду; принципи і методи  викладання світової літератури у школі.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: конспектувати лекційний матеріал; виявляти основну тематику та проблематику твору; аналізувати твори в єдності змісту і форми; виявляти художні засоби створення образів;  виявляти авторську позицію в творі та шляхи її реалізації; аналізувати теоретичний матеріал за визначеними темами; давати власну оцінку літературно-критичному матеріалу; застосовувати знання, отримані в ході учбового процесу, під час активної педагогічної практики в середній школі.

 

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Мета: формування у студентів уявлення про літературний процес новітнього часу, його найбільш видатні явища, основні напрями та жанри, творчість найбільш видатних митців, розуміння діалектичного зв’язку мистецтва слова та дійсності; сприяння розвитку у студентів естетичного смаку; ознайомлення студентів з світовим літературним процесом новітнього часу, його основними особливостями, найбільш значними явищами та персоналіями, розвитком основних жанрів; розвиток навичок самостійного літературознавчого аналізу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: зміст твору; основні теоретичні положення; основні шляхи реалізації авторської позиції у творі; художні засоби; основні теоретичні праці з літературознавчих тем; принципи і методи  викладання світової літератури у школі; конспектувати лекційний матеріал; виявляти основну тематику та проблематику твору; аналізувати твори в єдності змісту і форми; виявляти художні засоби створення образів;  виявляти авторську позицію в творі та шляхи її реалізації; аналізувати теоретичний матеріал за визначеними темами; давати власну оцінку літературно-критичному матеріалу; застосовувати знання, отримані в ході учбового процесу, під час активної педагогічної практики в середній школі.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: конспектувати лекційний матеріал; виявляти основну тематику та проблематику твору; аналізувати твори в єдності змісту і форми; виявляти художні засоби створення образів;  виявляти авторську позицію в творі та шляхи її реалізації; аналізувати теоретичний матеріал за визначеними темами; давати власну оцінку літературно-критичному матеріалу; застосовувати знання, отримані в ході учбового процесу, під час активної педагогічної практики в середній школі.

8.3. Навчально-методичне забезпечення

На кафедрі розроблені з кожної дисципліни науково-методичні комплекси, які визначають вимоги і зміст підготовки фахівців з того чи іншого курсу світової літератури та курсу методики викладання світової літератури в середній школі. Ці комплекси складаються із робочих програм конкретного курсу, планів семінарських занять і рекомендованої наукової та методичної літератури до них, переліку питань до іспитів і заліків, списку наукової літератури до курсу, екзаменаційних білетів, програм педагогічної практики, тематики магістерських робіт (якщо такі передбачені індивідуальним планом викладача), контрольних завдань, тестів, тем, що  виносяться на самостійне опрацювання студента,  друкованих текстів лекцій. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців передбачає також наявність відповідних підручників із світової літератури – зарубіжної літератури (західноєвропейської) і російської як складової частини світової літератури. Є в наявності  нові навчальні посібники, які відповідають сучасним вимогам.

Кафедра у науково-методичному забезпеченні підготовки фахівців велику увагу приділяє авторським текстам лекцій. З усіх без винятку дисциплін такі тексти підготовлені. Усі вони занесені на комп’ютерні диски, і студенти мають змогу з ними ознайомитись. Також студенти можуть користуватися електронними варіантами підручників, посібників та монографій, які є в наявності на кафедрі.

8.4. Інформаційне забезпечення

Студенти, що навчаються на факультеті, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою. Вони можуть користуватися бібліотекою університету, загальний фонд якої становить 763130 примірників; кабінетом літератури, що працює при кафедрі і налічує понад 20 000 примірників зі світової літератури (художні тексти, літературно-критичні праці, матеріали з літературознавства та теорії літератури, довідкова література та ін.). Студенти факультету можуть відвідувати читальні зали (7 читальних залів, 332 посадкових місця),  користуватися електронними варіантами підручників, посібників та монографій з багатьох дисциплін, які викладаються кафедрою. Науково-методичні комплекси з усіх дисциплін занесені на електронні носії.