Історія кафедри

Кафедра світової літератури – одна з найстаріших не тільки в Харківському національному педагогічному університеті, але й в Україні. Історія кафедри веде свій початок від 1805 року, з дня відкриття педагогічного інституту в структурі Харківського університету. Після заснування  Інституту шляхетних дівчат у 1811 році, який відокремився від університету, вона існувала понад сто років у складі інституту як «кафедра русской словесности». Викладачі кафедри мали великий вплив на учениць і сприяли їх масовому захопленню російською літературою, що засвідчують вихованки інституту – відомі письменниці Н.С. Кохановська і О.С. Шабельська.

Після революції 1917 року на базі університету та Інституту шляхетних дівчат було утворено Харківський інститут народної освіти, який об’єднав споріднені кафедри. Цей спільний період історії двох вищих навчальних закладів продовжувався до 1932 року і позначився значними здобутками в навчальній та науковій роботі. Саме в цей час під керівництвом академіка О.І. Білецького, який очолив кафедру, сформувалася нова школа літературознавців, що визначила розвиток науки про літературу на багато років уперед. Цю школу пройшли такі відомі вчені першого покоління, як Є.Г. Вербицька, М.О. Габель, Г.М. Гай, З.С. Єфімова, М.П. Самарін, М.О. Фінкель, Б.М. Сивоволов, С.М. Утевський, М.В. Черняков, А.П. Шамрай, С.М. Шаховський. Кожен з них певний час працював на кафедрі, якою завідував до Великої Вітчизняної війни М.П. Самарін.

Під час війни інститут був евакуйований в Кзил-Орду (Казахстан), де науковців об’єднали в єдину кафедру Українського університету. Робота кафедри відновилася в 1943 році у складі Харківського державного педагогічного інституту після звільнення міста від німецько-фашистських окупантів. Вона набула статусу кафедри російської і зарубіжної літератури. Протягом десяти років кафедрою керував доктор філологічних наук, професор М.П. Гущін. У цей час на кафедрі працювали кандидати філологічних наук, доценти С.М. Утєвський, З.С. Єфімова, М.О. Габель, Б.М. Сивоволов, М.В. Черняков – учні академіка О.І. Білецького. Це були справжні професори своєї справи, науковці високої кваліфікації, талановиті лектори. Всі вони вели серйозну науково-дослідну роботу, але постійні ідеологічні утиски робили їх докторські дисертації незатребуваними.

У 1955 році кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент М.Ф. Гетманець. На зміну старшому поколінню прийшли молоді талановиті науковці, які продовжили кращі традиції своїх попередників: Г.О. Васильєва, А.Л. Світлична, І.І. Доценко, В.С. Довгопол, О.В. Воробйова, Л.Г. Фрізман. За рівнем наукової кваліфікації викладацьких кадрів і результатами науково-педагогічної діяльності кафедра посідала провідне місце в Україні і понад 15 років наказом Міністерства освіти здійснювала методичне керівництво всіма спорідненими кафедрами вищих педагогічних закладів республіки.

Про науково-дослідницький авторитет кафедри свідчить той факт, що у 1978 році після тривалої перерви при кафедрі було відновлено діяльність аспірантури (вперше відкрито у 1936 р.), а у 1993 році відкрито докторантуру за спеціальністю 10.01.02. – російська література. З 1989 року функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. За цей час на кафедрі підготовлено і захищено близько 200 кандидатських і понад 20 докторських дисертацій. Серед тих, хто захистився, – вихованці кафедри доктори наук, професори О.А. Андрущенко, О.С. Силаєв, Л.В. Гармаш; кандидати наук, доценти Л.Г. Андронова, М.М. Журенко, О.П. Ільїницька, С.О. Кабардін, А.Г. Козлова. І.В. Разуменко, Т.В. Горячева.  

За  часів завідування кафедрою М.Ф. Гетманцем (1955-1975; 1980-1990), А.Л. Світличною (1976-1980), І.І. Доценком (1991-1994), Л.Г. Фрізманом (1994-2009), О.А. Андрущенко (2009-2014) і М.М. Журенко (з 2015 р.)  відбувалися  й продовжують відбуватися якісні зміни як кадрового складу, так і, відповідно, навчальної і наукової роботи.

Наукові дослідження кафедри російської та світової літератури ведуться згідно з затвердженою УкрІнТІ  комплексною темою «Закономірності розвитку та взаємодії європейських літератур у ХІХ – ХХІ ст.» (Держ. реєстраційний номер 0116 U 004330 від 14.07.2016 р.).

На базі кафедри з 1997 року видаються «Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство», редакційну колегію яких очолює О.А. Андрущенко. До теперішнього часу видано понад 60 томів.

Високий науковий потенціал викладацького складу, кабінет літератури, книжковий фонд якого нараховує понад 20 тисяч видань, дозволяють викладачам кафедри застосовувати нові навчальні технології, що сприяє підвищенню рівня фахової підготовки майбутніх вчителів.